đại diện mua hàng

Làm thế nào để đăng ký

02

Nhập chính xác thông tin người nhận.

03

Sao chép URL của sản phẩm bạn muốn từ Naver hoặc Coupang và nhập URL đó bằng.
cách nhấp vào nút Take.

04

Tuy nhiên, nếu giá trị tùy chọn bị sai, hãy nhập màu và kích thước riêng biệt.

05

Vui lòng đảm bảo nhập tên của người gửi tiền vào cửa sổ thông tin thanh toán.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

TEL TEL : 010-7497-2507

MAIL E-MAIL: ketnoi196@gmail.com

쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.